Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

 

APSTIPRINU
2021. gada 14. oktobrī
SIA “CILINA”
Valdes locekle
Cilina Mazure

SIA “CILINA”, 

reģistrācijas numurs: 43202005178, 

juridiskā adrese: Skolas iela 8a-1, Gulbene,

(turpmāk – Pārzinis)

Privātuma politika

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Pārzinis nodrošina caurskatāmu, godīgu un Latvijas Republikā reglamentējošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu personas datu apstrādi.
Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “CILINA”, reģ. Nr. 43202005178, turpmāk tekstā – Pārzinis, apstrādā fizisko personu datus.
Jūsu Personas datu Pārzinis ir SIA “CILINA”, reģ. Nr. 43202005178, kurai esat iesniedzis savus personas datus, kuras Pakalpojumus Jūs plānojat izmantot.

Pārzinis datu apstrādes procesā ievēro personas datu apstrādes principus:

 • Likumīgumu
 • Godprātību
 • Pārredzamību
 • Nolūka ierobežojumus
 • Precizitāti
 • Minimizēšanu
 • Integritāti un konfidencialitāti
 • Glabāšanas ierobežojumus

Definīcijas:

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Klients – fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Pārziņa sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (klienti).

Pakalpojums – Jebkurš SIA “CILINA” sniegts pakalpojums.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 • Fiziskas personas (klienta) pieteikums vai pasūtījums Pārziņa interneta veikala mājas lapā;
 • Preču piegāde Klientam;
 • Preču vai naudas atgriešana Klientam;
 • Preču apmaiņa;
 • Klientu sūdzību izskatīšana, garantijas saistību nodrošināšana un izpilde;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošana;
 • Datu subjekta (Klienta) piekrišana;
 • Līgumsaistības ar Datu subjektu;
 • Likumiskais (leģitīmais) pamatojums – komercdarbības nodrošināšana, preču mazumtirdzniecība un piegādes pakalpojuma nodrošināšana.
 • Lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses – drošības nodrošināšana Pārziņa telpās.
 • Lai ievērotu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības infekcijas Covid- 19 ierobežošanai un konkrēti, MK rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas stājās spēkā 13. oktobrī, Ministru kabineta noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (tie aizstāj līdzšinējos MK noteikumus Nr. 360, kuri 11. oktobrī zaudē spēku).

Personas datu apstrādes nolūki:

 • Komercdarbības veikšanai, preču mazumtirdzniecībai, preču piegādes nodrošināšanai;
 • Darba attiecību nodibināšanai un personāla vadībai;
 • Grāmatvedības uzskaitei;
 • Mārketinga veikšanai, Klientu piesaistei un Klientu datu apkopošanai;
 • Atskaišu, pārskatu, ziņojumu, saskaņojumu, aptauju veikšanai;
 • Preču un pakalpojumu reklāmai;
 • Komerciālu paziņojumu sūtīšanai;
 • Ziņojumu sūtīšanai Klientiem par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
 • Klientu maksājumu administrēšanai;
 • Pārziņa tiesisko interešu aizsardzībai;
 • Drošības nodrošināšanai;
 • Latvijas Republiukas normatīvo aktu prasību izpildei, lai ierobežotu infekcijas Covid – 19 izplatību Latvijā.

Pārziņa apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: 

Identifikācijas dati, piemēram:

Klientiem: vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods (nacionālais identifikācijas numurs), bankas konta dati, ES digitālais Covid – 19 sertifikāts veikalu apmeklēšanai klātienē un preču saņemšanai.
Darbiniekiem: vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimšanas valsts, pases dati, fotogrāfija, dati par izglītību, sertifikāti darbam ar kases aparātu, bankas konta dati, ES digitālais Covid – 19 sertifikāts.

Kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese, saziņas valoda.

Pārzinis nodod Klienta Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

 • Ar Pārziņa komercdarbības nodrošināšanu saistītajām personām, pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem, tostarp, bet ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, apsardzes kompānijām, bankām, parādu piedziņas kompānijām u.c., ja ir pamatota nepieciešamība;
 • Tiesībsargājošām iestādēm vai citām trešajām personām, ja tiek uzskatīts par nepieciešamu saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Personas datu apstrādes apjoms, termiņš un glabāšana:

Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir nepieciešams un atbilstoši noteiktajiem personas datu apstrādes mērķiem (nolūkiem), ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Pārzinis glabās Personas datus normatīvajos aktos noteiktā termiņa ietvaros, kā arī līdz brīdim, kamēr nav sasniegti Personas datu apstrādes nolūki (personas dati ir nepieciešami nolūkam, kam tie ir saņemti) un kamēr pastāv juridisks pamatojums datus glabāt.
Personas datu uzglabāšanas termiņi ir noteikti Pārziņa personas datu apstrādes reģistrā.
Pārziņa tīmekļa vietne (interneta veikals) var izmantot sīkdatnes.
Apmeklējot Pārziņa tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tiem piekrīt. Sīkfailu lietošana palīdz Pārzinim reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto preci vai pirkumiem. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka Pārzinis nevar savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies interneta vietnē.

Konfidencialitāte un datu drošība:

Pārziņa uzņēmumā tiek izmantoti atbilstoši tehnoloģiskie un organizatoriskie pasākumi, lai aizsargātu personas datus.
Pārziņa drošības procedūras un nolikumi atbilst spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.
Pārziņa darbinieki ir apmācīti un ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības prasības.
Klientu personas datiem pieeja ir nodrošināta tikai autorizētiem Pārziņa darbiniekiem atsevišķos gadījumos Pārziņa sadarbības partneriem uz līguma pamata.
Pārzinis reaģēs uz visiem Klientu iebildumiem par datu apstrādi un veiks visas darbības, lai novērstu Klientu iebildumus, ja tādi tiks saņemti.

Datu subjektu tiesības:  

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, Datu subjektiem ir sekojošas tiesības:

 • tiesības ierobežot personas datu apstrādi, 
 • tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi,
 • tiesības piekļūt personas datiem, 
 • tiesības izlabot vai dzēst personas datus no Pārziņa  sistēmām, ja vien Pārzinim nav tiesiska pamata turpināt personas datu apstrādi.

Ja datu subjekts paziņo Pārzinim par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad Pārzinis atbildēs uz šo pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Datu subjekts var sazināties ar Pārzini, lai iegūtu informāciju par Pārziņa rīcībā esošajiem personas datiem par Datu subjektu, apstiprinātu vai labotu tos.
Datu subjektam ir tiesības pieprasīt dzēst Pārziņa rīcībā esošos personas datus, ja vien šī prasība nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Datu subjekts jebkurā laikā var veikt labojumus iesniegtajos personas datos. Šādā gadījumā ir jāsazinās ar Pārzini pa tālruni 29496977 vai jānosūta vēstuli uz Pārziņa juridisko adresi: Skolas iela 8a-1, Gulbene, LV – 4401 vai nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected].
Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis: 67223131, E-pasts:[email protected].

Ar cieņu,

SIA “CILINA”

Valdes locekle 

Cilina Mazure

Sīkdatņu politika

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kā mēs sīkdatnes izmantojam?

www.siluets.eu tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai tīmekļa vietne atcerētos:

vai esat jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes;
youtube, vimeo sīkdatnes, unikāli identifikatori, kas tiek piešķirti datoram, lai sekotu vimeo video skatījumiem;
Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu.
Google Analytics
www.siluets.eu tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir www.siluets.eu tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Ja Jūs vēlaties, lai www.siluets.eu neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm www.siluets.eu tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.